ජියැන්ග්සු ජියැන්ග් විදුලි යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම, ලිමිටඩ්

දුරකථන: + 86-0519-86535868

ෆැක්ස්: + 86-0519-86535818

Mob: + 86-18651955585 Wechat: 15861159585

කර්මාන්තශාලා ලිපිනය: බටහිර ෂියාසි පාර, වුජින් දිස්ත්‍රික්කය, චැංෂෝ, චීනය